Athpahariya - Nepali - Englisheवि.बो.हैword used in replay to someone's call from a distance, yes
एकाडाङ्‌खेekaɖaŋ‌kʰeना.1विधवाwidow, woman whose husband had died (and who has not married again)
2ढोल नाच
एकालेekale1सं.एउटाone, a, an, only
2ना.विधवाwoman whose husband had died (and who has not married again), widow
एकालेekale ना.एक्‍लेsingle, alone
एकिलिडान्‌ekiliɖan‌ना.नाङ्‍गोnaked, bare
5.3.8नाङ्गो
एकिलिपोट्‌ekilipoʈ‌ना.नाङ्‍गोnaked, bare
5.3.8नाङ्गो
एकुडुमेट्ekuɖumeʈवि.1घुँडा टेक्‍नेto kneel down2घुँडा मार्ने
एकुडुमेट्‌ ठाप्‌ekuɖumeʈ‌ ʈʰap‌वि.घुँडा मारेर बस्‍नेkneel down7.1.4घुँडा टेक्‍नु
एकेकेलेekekeleक्रि.वि.एक्‍ला एक्‍लै8.5.1.5सम्‍पर्क
एकेलेekeleक्रि.वि.एक्‍लैalone, single8.1.1.1.1एक3.4.2.1.5एकान्‍त4.1.6.3एकल4.4.2.5छुट्टै, एकल8.1.1.5संख्यात्मक गणना
एकेलेङ्‌ekeleŋ‌क्रि.वि.1उल्‍टोopposite, reversed, contrary
8.3.1.4.1ठाडो3.4.2.1.6उल्‍टाउनु
2विपरीत दिशा8.6(वस्तु) का भागहरू3विपरीत ठाउँ8.3.5.2.6उल्टो
एकेलेङ्‌ चोक्‍माekeleŋ‌ tsok‍ma1क्रि. प.नराम्रो काम गर्नु3.3.3.1सुझाव4.5.4अधिकारलाई सुम्‍पनु3.4.2.1.6उल्‍टाउनु2ना.अपराध गर्नु3क्रि. प.अत्याचार गर्नु
एकेलेङ्‌ निङ्‌ग्‍वाekeleŋ‌ niŋ‌g‍waक्रि.वि.उल्‍टो विचार3.4.2नकारात्‍मक मनको भावनाहरू3.4.2.1.6उल्‍टाउनु
एकेलेडाङ्‌ekeleɖaŋ‌ना.नाङ्‍गोnaked, bare
एकेलेनाekelenaसं.एकलोsingle, not married
एक्‍काek‍kaसं.एकthe number one, one
4.4.2.5छुट्टै, एकल
एक्‍केek‍keक्रि.वि.1एउटै2एउटाone, a, an
एक्‍के खेप्‌ek‍ke kʰep‌क्रि.वि.एक चोटिonce8.1.1.1.1एक
एक्‍केउek‍keuक्रि.वि.1सँगैtogether, in company
4.3.4.3सरसहयोग3.2.5.4कसैसँग सहमत हुनु
2उस्‍तैsame, similar, alike
एक्‍केउ पारिक्‌ek‍keu parik‌क्रि.वि.एकै नासsimilar, resembling
8.3.1.8.1एकैनासे
एक्‍केउगाek‍keugaना.एकनासsimilar, resembling, alike, equal
8.3.5.2दाँज्‍नु
एक्‍केउनाek‍keunaवि.1उस्‍तैlike that, resembling
8.1.5.8दुरुस्‍त
2एकनासsimilar, resembling, alike, equal
एक्‍केठोउँek‍keʈʰoũना.संयुक्‍तunited, joined, mixed, combined
7.5.3मिसाउनु
एक्‍कोनामारिek‍konamariक्रि.एउटा घुँडाले टेकेर बस्‍नुto kneel down7.1.4घुँडा टेक्‍नु

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >