Athpahariya - Nepali - Englishङाŋaसं.सङ्‍ख्या छ (६)six
8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
-ङाŋaपर.-लेsuffix indicating the subject or agent, by, with
8.3.6वस्तु
ङाङ्‌माŋaŋ‌maक्रि.बौलाउनुmad1.1.3.6चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌
ङाङ्‌सानाŋaŋ‌sanaना.1बौलाहाmad, insane, lunatic
2.5.6.4विवेक गुमाउनु
2पागलmad, insane, crazy, lunatic, mad person
2.5.8मानसिक तवरले असक्‍त
ङाङ्‌सिक्‌ŋaŋ‌sik‌वि.अर्ध पागलhalf-mad
ङाङ्‌सिक्‌ छोम्‌सिक्‌ŋaŋ‌sik‌ tsʰom‌sik‌1बौलाहा जस्‍तो हुने3.1.2मनको स्‍थिति2अर्ध पागलhalf-mad3औलिबौली हुने2.5.6.4विवेक गुमाउनु
-ङानाŋanaपर.1-कोwho, case-ending of
8.1.6.1भाग
2-का8.5.6सङ्ग्रहण3-कोwho, case-ending of
ङामेक्‌ŋamek‌सं.साठीsixty
8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
ङामेक्‍मेक्‌ŋamek‍mek‌सं.छ सयsix hundred8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
ङासाŋasaना.माछाfish
5.2खाना1.3पानी1ब्रह्माण्ड, सिर्जना1.6.1.5माछा6.4.5.2बल्‍छीले माछा मार्नु1.6.1.1.7समुद्री स्‍तनपायी वा स्तनधारी6.4.5माछा मार्नु
ङासा कासेट्‌पाŋasa kaseʈ‌paना.1माछा मार्नेfisherman6.4.6जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू2माझीboatman, fisherman
3मछुवाfisherman
6.6पेशाहरू
-ङिŋiपर.-माaffix used in the locative case in Nepali to mean in, into, on, at, between, etc.
8.5.1.4भित्र8.4.5.2.3मा8.5.1.3मा, माथि
ङिना-ŋinaपर.1-भित्रको2-कोwho, case-ending of
ङेमाŋemaक्रि.1गन्‍नुto count, to reckon, to calculate
5दैनिक जीवन
2गणना गर्नु8.1.2गणना
ङेमा नामाŋema namaक्रि. प.गन्‍न छोड्‍नु8.1.2गणना
ङेमानाŋemanaना.1संख्याnumber8.1.2गणना2गन्‍तीcounting, calculation, enumeration
8.1.2गणना