Athpahariya - Nepali - Englishओ-oपू.स.उसको-(तृतीया पुरुषमा क्रिया सँग आउने अक्षर)
ओइoiना.नजिकको साथीलाई बोलाइने तरिका
ओइकेलेoikeleसं.एक्‍लैalone3.4.2.1.5एकान्‍त4.1.6.3एकल
ओएङ्‌oeŋ‌क्रि.वि.पछाडिbehind
ओएङ्‌ ओएङ्‌ रिक्‍माoeŋ‌ oeŋ‌ rik‍maक्रि. प.पिछा गर्नुto follow7.2.6भाग्‍नु, पछ्याउनु
ओएङ्‌ङिoeŋ‌ŋiक्रि.वि.पछाडिbehind, at the back of, the back
6.7.8सामानहरूको भागहरू
ओएङ्‌स्‍वाoeŋ‌s‍wa ना.1पिठिउँthe back
2.6.4.1.1शिशुको रेखदेख
2ढाडback, backbone, spine
ओएङ्‌स्‍वा लाप्‍माoeŋ‌s‍wa lap‍maक्रि.वि.1आखिरीlast, final
2अन्‍तमा सकिने
ओओooना.1शिशुinfant, baby
4.1.2मानिसको प्रकार1.1.1.3ग्रह
2बच्‍चाbaby, child
4.1.9.1.4छोरा, छोरी8.2.1सानो8.4.6.5.2बुढो
3बालकchild, small boy, lad, babe, infant
2.6.4.1शिशु
ओकाकुलुक्‌okakuluk‌ना.डल्‍लोround, round lump, clod
8.3.1.6गोलो
ओकुवाokuwaना.1लसुनको पोटीpod2फलफूलको कोया
ओकेलुबाokelubaना.1सुस्‍तdumb
3.1.1व्‍यक्तित्‍व3.2.6.1बिर्सनु
2गुँगोdumb, mute
3लाटाdumb, dull
2.5.4.4बोल्‍न नसक्‍ने
4लठेप्रोdull-minded, half-dumb
3.1.2.1सतर्क
ओकोँडाokõɖaना.केराको बुङ्‍गो1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
ओकोयाokojaना.पोटी (लसुनको)pod
ओक्‍कोडोनाok‍koɖonaना.तीतेपातीkind of plant having bitter leaves
3.2.5.1.1भरोसा
ओक्टालिक्‌okʈalik‌ना.आंकुशेhook6.2.4.4वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु
ओक्‌टुरुok‌ʈuruना.ठोक् ठोके चरोa kind of birds1ब्रह्माण्ड, सिर्जना
ओक्‍टुरुक्‍वाok‍ʈuruk‍waना.ठोक ठोके चरोa kind of birds
ओक्‍माok‍maक्रि.1बोक्रा छोडाउनुpeelमाके ओक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना टोॽवा॥मकैको बोक्रा उकाउनु अति गाह्रो काम हो।5.2.1.2.1बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु2उकाउनुpeel3बास्‍नुto crow (of a cock), to make a noise (of a bird)
वा ओक्‍मा याप्‌मिचि लोङ्‌सा सुप्‍बेफाप्‍बे लिनिना॥पोथी कुखुरा बास्‍नु मानिसहरूको लागी फलिफाप हुँदैन।6.3.6.1कुखुरा
4अल्‍झिनुto be obstructed, to be entangled, to be fastened up, to be distracted
5अल्‍झाउनुयाना बाराङि कालोट्‌लोङ्‌ ओक्‍मा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥त्‍यो बारमा तिम्रो लुगा अल्‍झाउनु राम्रो हुन्‍छ।
ओखान्‍डाokʰan‍ɖaना.चोक्‍टा, खण्‍डpiece8.1.6.2टुक्रा
ओखापेटाokʰapeʈaना.खपेटाa variety of tile, sheath1.6.2.2घस्रने प्राणीहरूको अङ्गहरू
ओखाप्‌okʰap‌ना.1थाकpile, heap
6.2.6.4खेती भण्डार गर्नु
2चाङpile, heap, agglomeration
ओखाप्लाokʰaplaना.घुँडा पछिको काप
ओखाप्‍ला-ओखाप्‍लाokʰap‍la-okʰap‍laना.पत्र पत्रlayer8.6(वस्तु) का भागहरू
ओखाप्‌लिमाokʰap‌limaक्रि. प.खप्‍टिनुto overlap7.5.2.2खप्‍टिएको हुनु