Athpahariya - Nepali - Englishचाtsaसंयो.पनिalso, as well, as well as, too
8.1.5.3दुवै
-चाtsaपर.-लाईsuffix to, for, tiny insect that eats green leaves (of vegetables)
4.1.1.1प्रेमी प्रेमिका
चाक्‌tsak‌वि.ठाडोstand; upright, erect
8.3.1.4.1ठाडो
चाक्‌ येप्‍माtsak‌ jep‍ma1क्रि. प.ठिङ्‍गै उभिनुto stand, to erect7.1.1उभिनु2वि.ठाडो8.3.1.4.1ठाडो3क्रि. प.सिधा उभिनु7.3.1.5ठाडो उभ्‍याउनु
चाक्‌ येबाtsak‌ jebaक्रि. प.1ठाडो उभिनु8.3.1.4.1ठाडो2खडा हुनु
चाक्‍खामाtsak‍kʰamaवि.चाख लाग्‍दोinteresting
3.4.1.4रुचि
चाक्‍नाtsak‍naवि.1खडाstanding, upright, erect
8.3.1.4.1ठाडो
2ठाडोupright, stand, erect
चाक्‌मिखामाtsak‌mikʰamaक्रि.चाख नलाग्‍नु3.4.1.4रुचि
चाक्लाtsaklaक्रि.वि.बानीhabit, behaviour, character, nature
3.1प्राण, आत्‍मा
चागुरिमाtsagurimaना.एक प्रकारको आठपहरिया ढोल नाचa kind of Athpahariya drum dance
चागुरिमा कोप्‍माtsagurima kop‍maक्रि. प.चारैतिर घुमेर नाच्‍नु4.2.4नाच्‍नु
चाघुरिमाtsagʰurimaना.ढोल नाचdrum dance4.2.4नाच्‍नु
चाट्‌निनाtsaʈ‌nina1वि.नटिक्‍ने8.3.7.2.1खराब, अझ कम्‍ति2ना.कमसलinferior in quality, useless, futile
चाट्‌माtsaʈ‌maक्रि.1खप्‍नुstay, to last
, last long, endure, bear
2.4.1बलियो
2टिक्‍नुto last, stay
चाट्‌लाtsaʈ‌laवि.1बानीhabit, behaviour, character, nature
3.1प्राण, आत्‍मा4सामाजिक व्‍यवहार8.3गुण3.2.5.5दर्शनशास्‍त्र
2चरित्रbehaviour, manner, character
4.3व्‍यवहार
3आदतhabit, nature, manner, behaviour
4.3.9.2आदत
चाट्‌ला नामाtsaʈ‌la namaक्रि. प.बानी परिवर्तन गर्नु4.3.8व्‍यवहार परिवर्तन
चाट्‌ला भेन्‍माtsaʈ‌la bʰen‍ma1क्रि.वि.नराम्रो बानी4.3.8व्‍यवहार परिवर्तन2क्रि. प.नराम्रो बानी हुनु
चाट्‌ला लिमाtsaʈ‌la limaक्रि. प.बानी हुनु6.1.8.1बानी भएको हुनु
चानिङ्‌नाtsaniŋ‌naक्रि.खाँदिन3.3.4.2अनुमति इन्‍कार गर्नु
चान्‌डिपुर्‌नेtsan‌ɖipur‌neना.1गोठ पूजा गर्ने दिन2उँभौली
चापाराtsaparaना.कोदालोspade
6.2.8कृषि उपकरणहरू6.7.1.2खन्‍ने हातहतियार
चापारे केङ्‌tsapare keŋ‌क्रि.वि.कोदाले दाँत2.1.1.5दन्‍त
चाप्‌tsap‌ना.खुशीpleasure; pleased, happy
8.3.8.2महिमा3.4.1.1.7खुशी हुनु3भाषा र सोचाइ
चाप्‍टामाtsap‍ʈamaक्रि.खुशी हुनु8.3.8.2महिमा3.4.1.1मन पर्नु, माया गर्नु3भाषा र सोचाइ
चाप्‍पाराtsap‍paraना.कोदालोspade
1.1.3.4हिउँ, बरफ7.8.6खन्‍नु