Athpahariya - Nepali - Englishफाआहाराpʰaaharaना.सुँगुरको चारोpig food6.3.1.4सुँगुर
फाकाट्‌pʰakaʈ‌वि.शुद्धpure, clear, neat, undefiled
, with, together with, including
7.5.3.1शुद्ध, नमिसाएको
फाकाट्‌नाpʰakaʈ‌naवि.शुद्ध (निखुर शुद्ध)pure7.5.3.1शुद्ध, नमिसाएको8.1.5.7मात्र
फाकाट्‌ना माखाक्‌pʰakaʈ‌na makʰak‌वि.अशुद्धimpure, unclean
7.5.3.1शुद्ध, नमिसाएको
फाकाट्‌माक्‍नाpʰakaʈ‌mak‍naवि.निखुर कालोblackness8.3.3.3.2कालो
फाक्‌pʰak‌ना.सुँगुरdomesticated pig
1.6.1.1स्‍तनधारी1ब्रह्माण्ड, सिर्जना6.3.1घरपालुवा जनावर6.3.1.4सुँगुर
फाक्‍केpʰak‍keना.मोठे घाँसa kind of grass
फाक्‍कोङ्‌मेट्‌pʰak‍koŋ‌meʈ‌ना.काफल चरीa kind of bird
फाक्‍कोडाङ्‌pʰak‍koɖaŋ‌ना.सुँगुरको खोरpig's pen
फाक्‍खेpʰak‍kʰeना.मोठेa kind of grass1.5वनस्‍पति
फाक्खोराpʰakkʰoraना.सुँगुरको खोरpig's pen6.3.1.4सुँगुर
फाक्‌चिलेट्‌pʰak‌tsileʈ‌ना.सुँगुरको पाठाpiglet1.6पशु6.3.1.4सुँगुर
फाक्छोमाpʰaktsʰomaना.सुँगुरको बोसोpig's fat1.2.3.2तेल
फाक्‍टाङ्‌pʰak‍ʈaŋ‌ना.1काँधshoulder
4.7.6.1रिहा गर्नु1.4सजीव वस्‍तुहरू2.6.4.1.1शिशुको रेखदेख2.1.2टाउको र हात नभएको मूर्ति वा सालिक8.6.1.1पछाडि
2कुमportion joining the armpit to the end of the shoulder, joint between the upper arm and the shoulder
3.2सोच्‍नु
फाक्‍नारेpʰak‍nareना.गँधे सागa kind of herbal plant
फाक्माpʰakmaक्रि.छाउनुto roof, to cover
फाक्‍साpʰak‍saना.सुँगुरको मासुpork5.2.3.2पशुबाट खाना5.2खाना
फाग्‍टुरुङ्‌pʰag‍ʈuruŋ‌ना.जगरshort stiff hair on the neck of the pig, coarse hair, bristle
फाङ्‌pʰaŋ‌1वि.बेहोसunconscious, insensible, thoughtless, swooned, fainted
, unconscious
2ना.मूर्छाfaint, unconsciousness
फाङ्‌गोडोpʰaŋ‌goɖoना.एक किसिमको कीराa kind of insect
फाङ्‌गोरोpʰaŋ‌goroना.खाना हुने कीराan edible insect
फाङ्‌लिमाpʰaŋ‌limaक्रि.1बेहोस हुनुfaint, become uncounscious2मूर्छा पर्नु
फाट्‌टुर्‌pʰaʈ‌ʈur‌ना.दोषfault, guilt, blame, accusation
फाट्‌टुर्‌ लाप्‍माpʰaʈ‌ʈur‌ lap‍maक्रि. प.दोष लाउनुto blame
फाट्‌माpʰaʈ‌maक्रि.छेड्‍नुto make a hole in, to pierce
7.3.2.6भित्र हाल्‍नु