Athpahariya - Nepali - Englishयाjaना. यो.1उताthither, on the other hand
3.1.2.3ध्‍यान4.1.1.1प्रेमी प्रेमिका
2परdistance, far, remote, strange, other, beyound, at a distance
8.5.1.3.1माथि3.5.1.4.2सम्‍पर्क
याक्‌चिबेट्‌jak‌tsibeʈ‌ना.पिँडालुkind of arum the root of which is eaten, Calladium arumaciae
5.2.3.1.5जराहरूबाट खाना
याक्‍ठुङ्‌jak‍ʈʰuŋ‌ना.बिपनाwaking moments1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
याक्‍ठेरेक्‌jak‍ʈʰerek‌ना.1भिरprecipice, precipitous place, steep slope
1.2.1.1हिमाल
2भीर पाखा8.3.1.4.2झुकाउ, भिरालो
याक्‌मिसियानाjak‌misijanaना.1लासdead body, corpse, carcass
, corpse
2मृतdead, deceased
याक्‍लेट्‌माjak‍leʈ‌maक्रि.रिस उठ्‍नु3.4भावना
याक्‍लेप्‍माjak‍lep‍maक्रि. प.1रिसले चूर हुनु3.4.2.3रीस2रिस उठ्‍नु
याक्‍साjak‍saना.1खेतीमा मान्‍छे बस्‍ने गोठ2धनसारgrain-store, granary
याक्‍सुबाjak‍subaना.भ्याकुरkind of creeper, the root of which is eaten
यागेमाjagemaना.बेहुलाले ससुरालीमा सेवाको लागी बस्‍ने चलन
याङासिमाjaŋasimaक्रि.कुतकुती लाग्‍नु3.4.1.4.1उत्तेजित
याङुjaŋuक्रि.1माथि उठाउनु8.1.2.3घटाउ2उचाल3बोक
याङुन्‌jaŋun‌क्रि.नबोक्3.3.4.4रोक्‍नु
याङ्‌jaŋ‌सं.नौ (९)nine8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
याङ्‌-jaŋ‌पू.स.1पहिलो वचन र तृतीया वचनमा क्रिया सँग आउने अक्षर3.1.2.3ध्‍यान2मलाई-me
3म-I, me
याङ्‌आछायुक्‌jaŋ‌atsʰajuk‌क्रि.दुख पाउँछौ3.4.2.4.1चिन्‍ता
याङ्‌इन्‍नेन्‌jaŋ‌in‍nen‌क्रि.मलाई नठेल
याङ्‌काखुjaŋ‌kakʰuना.भरियाcarrier of burden, coolie, hired labourer, porter
7.3.1बोक्‍नु
याङ्‌काखुट्‌jaŋ‌kakʰuʈ‌ना.चोरtheft, robber
6.8.9.1चोर्नु
याङ्‌काखोट्‌jaŋ‌kakʰoʈ‌ना.अछुत, दलित3.5.8.3अबोध
याङ्‌काचाjaŋ‌katsaना.1मानिस खाने1.4.2वस्‍तुको आत्‍मा2राक्षसgiant, monster, demon, ogre, cannibal, cruel
4.4.2.2खतरा
याङ्‌काचोक्‌jaŋ‌katsok‌ना.बनाउने मान्‍छे, निर्माता
याङ्‌काछेम्‌jaŋ‌katsʰem‌ना.बोलाउने मानिस
याङ्‌कानाक्jaŋ‌kanakना.1माग्‍ने, मगन्‍तेbegging, beggar, mendicant, poor fellow
2भिखारीbeggar
याङ्‌कानिनिबाjaŋ‌kaninibaना.अन्धाblind3.5.1.5.3तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु2.5.4.1अन्‍धा