1. Universe, creation

आइबोaiboना.आँपmango
1.5.1रूख1ब्रह्माण्ड, सिर्जना5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना6.2.1.4फल फलाउनु
आकाकिॽवाakakiʔwaना.1गारुडan eagle type bird1.6पशु2काकाकुल चरा1.6.1.2चरा
आक्‍पाak‍paना.डकारbelching, burping, eructation
1.2.3.3ग्‍याँस
आगाल्‌agal‌ना.1छेस्‍किनीlatch, metal bolt
6.5.2.4ढोका
2चुकुलlatch, hinge, hasp
1.2.1.1हिमाल6.5.2.4ढोका
3आग्‍लोwooden bolt, latch
आग्‍माag‍maक्रि.1फोड्‍नुbreak5दैनिक जीवन2चर्किनुcrack
पाङ्‌ छिरुवाट्‌ङिना गारो आग्‍मा ठालाङ्‌ चोगुए॥घर पछाडिको गारो चर्किन थाल्‍यो।1.1.3.8खडेरी
3फुट्‍नुto break, to crack, to explode, to burst out, to separate, to have dissension or dispute, to be perforated
आङा ओसेन्‌ लेन्‍ना एडोक्‌ पाङ्‌ लेङ्‌डुङ्‌ना हाट्‌लेलोक्‌ हिॽवाङा आग्‍मा उटुम्‌ चोगुए॥मैले हिजो दिनमा मात्रै घर लिपेको थिएँ अहिले देखि नै फुट्‌नु थाल्‍यो।7.8.2चर्किनु
आङ्‌गोराaŋ‌goraना.अमलाmyrobalan
1.2.1.6जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि
आङ्‌ग्वाराaŋ‌gwaraना.अमलाmyrobalan
1.5वनस्‍पति
आङ्‌बोaŋ‌boना.सल्‍लोany kind conifer or pine tree
1.5.1रूख
आछामेatsʰameना.बनमाराeupatorium1.1.1.3ग्रह
आम्‍बोवाam‍bowaना.चमेरोbat
1.6.1.1.8चमेरा1.6.1.1स्‍तनधारी
आम्‍माam‍maक्रि.1सेक्‍नुto cook in oven, to bake, to roast, foment
1.3.3.1सुक्‍खा7.2.1.1.3उफ्रनु1.1.1सूर्य
2सेकाउनुto apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ।5.2.1.1खाना पकाउने विधिहरू
3हाम फाल्‍नु7.2.1.1.3उफ्रनु4.2.6.1खेल7.1चाल, भाव7.2.1.1.1कुद्‌नु4उफ्रिनुयाक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन।7.7.1हिर्काउनु, प्रहार गर्नु5उफ्रनुto jump, to spring, to hop, to leap
1.6.4.1जनावर हलचल
आरिजाम्बेट्‌aridzambeʈ‌ना.1सानो पात हुने भलायोa kind of tree1.5वनस्‍पति2काग भलायो
इन्ल्‍वाट्‌inl‍waʈ‌ना.चिउरीkind of plant from which fiber is obtained, Sterculia coxinia, its fruit
1.5.1रूख5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना6.2.1.4फल फलाउनु
इप्‍माip‍maक्रि.1भरिनुbe filled with
5दैनिक जीवन7.5.9.2भर्नु, छोप्‍नु
2भर्नुto fill, to make full, to satisfy
1.3.2पानीको गति
इम्‍माim‍maक्रि.1किन्‍नुto buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ।6.8.4.1किन्‍नु1.1.3.1बतास
2सुत्‍नुto sleep, to go to bed, to lie down
, sleep, lie down
युसाना पाका एडोक्‌ आनि इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥रातको समयमा मात्र हामी सुत्‍नु पर्छ।7.2.7.1चल्‍न छोड्‌नु3.4.2.4.1चिन्‍ता5.7सुत्‍नु
3धकेल्‍नुto push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन।7.7.4थिच्‍नु
4ठेल्‍नुto push, to shove, to elbow
7.2.2.5.1झर्नु
5घचेट्‍नुto push, to shove, to move forward by pushing
7.2.2.5.1झर्नु
6निदाउनुto sleep, to fall asleep, (of muscles, limbs, etc.) to be numb, to benumb
7.3.2.9घचेट्‌नु, ठेल्‍नु
उइछा होप्‍माuitsʰa hop‍maक्रि. प.बच्‍चा काड्‍नुto hatch2.6.3जन्‍म1.6.3.1अण्‍डा
उचुपुरुक्‌utsupuruk‌ना.कोपिलाbuds
1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
उचुपुरुॽवाutsupuruʔwaना.कोपिलाbuds
1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
उजाराudzaraना.जराroot1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
उटुम्‌uʈum‌ना.1प्रारम्‍भ‍beginning, commencement
1.1.3.5आँधी-बेह्री
2मेसोlayout, arrangement of work,
3थालनीbeginning, commencement
4शूरूवातbeginning8.4.6.1.1आदि वा शुरु
उठिन्‌uʈʰin‌ना.अण्‍डाegg
1.6.3.1अण्‍डा
उन्‍नाun‍na1वि.छोटोshortना सिङ्‌ उभुङ्‌मा ओगेंड्‌ आड्‌डिक्‌ उन्‍ना लिसे॥यो रूखको टुक्रा अति छोटो भयो।8.2.2.3होंचो8.4.2.1छोटो समय8.2.6.3उच्‍च1.2.1जमिन2वि.पुड्‍केdwarf, dwarfish3वि.होचो वा पुड्‍कोto shortना याप्‌मि उन्‍ना रैछो॥यो मानिस होचो/पुड्‍को रहेछ।8.5.1.3.2मुनि, तल8.1.6.2टुक्रा4वि.संक्षिप्‍तabridged, abbreviated, concise, brief
, abridged, brief
8.2.2.1छोटो
5सर्व.उसलेउन्‍ना चोगुनाँ ख्‍वाप्‍पा आसुबेन्‍माक्‍फेन्‌ जाखाम्‌ चोगुङे॥उसले गर्दा सबै मेरो धन सम्‍पत्‍ति खतम भयो।
उपुङ्‌माupuŋ‌maना.1बोटplant, tree
1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
2फेदroot (of a tree)
8.6.2.1पिँध
उपुच्‍चुवाuput‍tsuwaना.फिँजfoam
1.3.2पानीको गति
उपुट्‌upuʈ‌ना.1मुहानsource (of a stream), origin
1.3.1पानीका भागहरू
2दुलोhole, cavity, animal's hole, cave, pit, ditch
3प्‍वालhole
  • Page 1 of 28
  • ...
  • 28