आकिटेप्‍माakiʈep‍maप्रश्‍न.वा.कति वटाhow manyआङागा ठिमेक्‌ गोडा मेर्‌बाचि उयुङ्‌ग्‍वा खान्‍नाना आकिटेप्मा मेर्‌बाचि उयुङ्‌ग्‍वा॥ मेरो दश वटा बाख्राहरू छन्‌ तिम्रो कति वटा बाख्राहरू छन्‌।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *