आकि मोज्‍जाaki mod‍dzaवि.1राम्रो अवसरgood opportunityखान्‍ना लाॽवामा हिसिक्‍मा आकि मोज्‍जाना टोॽवा आटुबुएसुए॥तिमीले नाच सिकाउने राम्रो अवसरको काम पाएका छौ।6.1.2.9मौका2कस्‍तो राम्रोनागा पिच्‍छाचि आकि मोज्‍जा छ्‌याम्‌ ओलोसे॥यी केटाकेटीहरू कति राम्रो गीत गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *