फुमाबिमा [pʰumabima] क्रि. प. सिलाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *