माहामाना [mahamana] 1क्रि. राम्रो नै हुनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 2क्रि. नबिग्रिनु 3वि. राम्रो fine, well
(sem. domains: 4.3.6.2 - असल आचरण भएको, क्रमबद्ध, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू.)
4वि. शुद्ध pure, clear, neat
, with, together with, including

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *