चाफेम्‍मा [tsapʰem‍ma] क्रि. 1नराम्रो देखिनु (sem. domains: 8.3.7.8.2 - खोट, दाग.) 2कलङ्‍कित हुनु 3नराम्रो हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *