खार्‌चा चोक्‍मा [kʰar‌tsa tsok‍ma] क्रि. प. खर्च गर्नु to spend (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *