इम्सालेङ्‌मा [imsaleŋ‌ma] क्रि. सुत्‍दै अर्को तिर फर्किनु (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *