वा [wa] ना. 1कुखुरा hen
(sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु, 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
2पोथी कुखुरा (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 3मह honey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *