सोक्‍मा सोन्‍मा [sok‍ma son‍ma] क्रि. प. सास फेर्नु (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *