घुवार लाप्‍मा [gʰuwarʌ lap‍ma] क्रि. प. सहयोग लिनु (sem. domains: 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *