सोक्‍मा साप्‍मा [sok‍ma sap‍ma] क्रि. प. 1सास फेर्नु (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.) 2सास तान्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *