रेम्‍सुबा हिक्‍मा [rem‍suba hik‍ma] क्रि. प. 1शंका गर्नु 2आँखा लगाउनु (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 3डह गर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *