ङासा कासेट्‌पा [ŋasa kaseʈ‌pa] ना. 1माछा मार्ने fisherman (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2माझी boatman, fisherman
3मछुवा fisherman
(sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *