पेट्‌योक्‌ लाप्‍मा [peʈ‌jok‌ lap‍ma] क्रि. प. खुकुलो समात्‍नु (sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *