ठुम्‍मा [ʈʰum‍ma] वि. 1बाक्‍लो thick, dense, coarse
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मोटो fat, thick, solid, dense
(sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *