योॽवा हिमा [joʔwa hima] क्रि. प. 1अनुकरण गर्नु to imitate, to duplicate (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.) 2नक्‍कल गर्नु 3अभिनय गर्नु 4जिस्‍क्याउनु to taunt, to provoke, to tease, to cause to play pranks
5नक्‍कल गर्नु (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त, 8.3.5.5 - अनुकरण गर्नु, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने).)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *