येम्‍मा [jem‍ma] क्रि. 1खडा गर्नु (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 2उभ्याउनु to cause to stand up, to cause to erect
(sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
3ठाडो राख्‍नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *