पुट्‌टुङ्‌बा [puʈ‌ʈuŋ‌ba] ना. 1सानो दमाहा small drum (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.) 2बेलुन आकारमा बनाइ खेलाइने खेलाउन (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *