सोक्‍मा लेप्‍मा [sok‍ma lep‍ma] क्रि. प. 1सास फाल्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.) 2प्राण त्याग्‍नु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *