सिङ्‌काटोङ्‌ [siŋ‌kaʈoŋ‌] ना. 1सिकर्मी carpenter
(sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
2काठ बनाउने (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *