हिप्‍मा [hip‍ma] क्रि. 1खुर्काउनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2खुर्कनु to scrape, to peel, to scratch, to remove skin (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *