गुम्‍बालिङ्‌ टेप्‍‍मा [gum‍baliŋ‌ ʈep‍‍ma] क्रि. प. 1नदेखिने गरी छोपिनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2ढाक्‍नु to cover, to wrap, to surround, to occupy, to hide, to conceal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *