लाप्‍माङ्‌ रिक्‍मा [lap‍maŋ‌ rik‍ma] क्रि. प. टाढा लखेट्‍नु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *