हिॽवा फेम्‍मा [hiʔwa pʰem‍ma] क्रि. प. 1हावा चल्‍नु (sem. domains: 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति.) 2आँधीबेहरी चल्‍नु (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास, 1.7.1 - प्राकृतिक.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *