टिस्‍कुला आप्‍मा [ʈis‍kula ap‍ma] क्रि. प. भाला हान्‍नु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *