काटोङ्‌मेप्‍बा [kaʈoŋ‌mep‍ba] ना. 1मध्यस्‍थकर्ताको भूमिका निभाउने व्यक्‍ति mediator, negotiator (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.) 2मिलाउने व्यक्‍ति mediator, negotiator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *