युङ्‌मा जेम् [juŋ‌ma dzem] ना. राख्‍ने वस्‍तु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *