फ्याङ्‌ लाप्‍मा [pʰjaŋ‌ lap‍ma] क्रि. प. 1पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु, 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.) 2पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *