हुसिक्‍मा [husik‍ma] क्रि. 1तालिम दिनु to train (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2सिकाउनु to teach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *