Numbers

 

ङेमाना/गन्ती/NUMBERS

ATHPAHARIYA

NEPALI ENGLISH
ठिक्‌ ठिक्‌ एक one
इप्पोक्‌ इप्‌ दुई two
सुम्बोक्‌ सुम्‌ तीन three
टेम्बोक्‌ टेम्‌ चार four
लेम्बोक्‌ लेम्‌ पाँच five
ङा ङा six
सि सि सात seven
साङ्‌ साङ्‌ आठ eight
याङ्‌ याङ्‌ नौ nine
ठिमेक्‌ ठिमेक्‌ दश ten
ठिक्‌ठिक्‌ ठिठिक्‌ एघार eleven
ठिक्‌ इप्पोक्‌ ठिइप्‌ बाह्र twelve
ठिक्‌ सुम्बोक्‌ ठिसुम्‌ तेह्र thirteen
ठिक्‌ टेम्बोक्‌ ठिटेम्‌ चौध fourteen
ठिक्‌ लेम्बोक्‌ ठिलेम्‌ पन्‍ध्र fifteen
ठिक्‌ ङा ठिङा सोह्र sixteen
ठिक्‌ सि ठिसि सत्र seventeen
ठिक्‌ साङ्‌ ठिसाङ्‌ अठार eighteen
ठिक्‌ याङ्‌ ठियाङ्‌ उन्‍नाईस nineteen
इप्पोक्‌ मेक्‌ इप्मेक्‌ बीस twenty
इप्पोक्‌ ठिक्‌ इप्‌ठिक्‌ एक्‍काईस twenty-one
इइप्पोक्‌ इइप्‌ बाईस twenty-two
इप्सुम्बोक्‌ इप्सुम्‌ तेईस twenty-three
इप्टेम्बोक्‌ इप्टेम्‌ चौबीस twenty-four
इप्लेम्बोक्‌ इप्लेम्‌ पच्चीस twenty-five
इप्ङा इप्ङा छब्बीस twenty-six
इप्‌सि इप्‌सि सत्ताईस twenty-seven
इप्साङ्‌ इप्साङ्‌ अठ्ठाईस twenty-eight
इप्याङ्‌ इप्याङ्‌ उनन्तीस twenty-nine
सुम्मेक्‌ सुम्मेक्‌ तीस thirty
टेम्मेक्‌ टेम्मेक्‌ चालीस forty
लेम्मेक्‌ लेम्मेक्‌ पचास fifty
ङामेक्‌ ङामेक्‌ साठी sixty
सिमेक्‌ सिमेक्‌ सत्तारी seventy
साङ्‌मेक्‌ साङ्‌मेक्‌ असी eighty
याङ्‌मेक्‌ याङ्‌मेक्‌ नब्बे ninety
ठिमेक्मेक्‌ ठिमेमेक्‌ सय hundred
ठिमेमेक्‌ ठिक्‌ ठिमेमेठिक्‌ एक सय एक hundred-one
इप्मेक्मेक्‌ इमेमेक्‌ दुई सय two hundred
सुम्मेक्मेक्‌ सुमेमेक्‌ तीन सय three hundred
टेम्मेक्मेक्‌ टेमेमेक्‌ चार सय four hundred
मुक्टाम्बे मुक्टाम्बे पाँच सय five hundred
ङामेक्मेक्‌ ङामेमेक्‌ छ सय six hundred
सिमेक्मेक्‌ सिमेमेक्‌ सात सय seven hundred
साङ्‌मेक्मेक्‌ साङ्‌मेमेक्‌ आठ सय eight hundred
याङ्‌मेक्मेक्‌ याङ्‌मेमेक्‌ नौ सय nine hundred
ठिक्मुक्‌ ठिक्मुक्‌ एक हजार one thousand