Clan

Clan, Sub-Clan and Lineage

SN Clan Sub-Clan Lineage
1 छिट्‌लिङ्‌गे -टिकाथर (साहेमा र आसिमा)

-बोलिथर (साहेमा र आसिमा)

-चिकिवा

-तोरोङ्‌वालाङ्‌

-तुङ्‌घालिङ्‌ वाप्मायोङ्‌बा

-तुङ्‌घालिङ्‌ वाप्मायोङ्‌बा

-तुङ्‌घालिङ्‌ वाप्मायोङ्‌बा

-तुङ्‌घालिङ्‌ वाप्मायोङ्‌बा

2 फोक्‌किम्‌   -होवेरे वाप्मायोङ्‌बा
3 किम्डाङ्‌ -साप्ला

-वाबुन्‌

-वायामि वाप्मायोङ्‌बा

-वायामि वाप्मायोङ्‌बा

4 माङ्‌भुङ्‌ -माङ्‌काखु

-गोठाले थापना

-भोटे गौरुङ्‌

-तिखे गौरुङ्‌

-छिइ

-कुदुमि वाप्मायोङ्‌बा

-कुदुमि वाप्मायोङ्‌बा

-कुदुमि वाप्मायोङ्‌बा

-कुदुमि वाप्मायोङ्‌बा

-कुदुमि वाप्मायोङ्‌बा

5 चारिङ्‌मे -चारेगा

-टोपि फुच्चा

-चौधारि

-टोपालुङ्‌गे

-वायिनटारे

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

6 खाॽवाडुक्‌ - -वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा
7 लेङ्‌सुवा -माग्तुलि

-पिपोरोक्‌

-फोन्‌रोके

-वाकारिङ्‌

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

8 होम्बाराक्‌ -भुइफुट्‌टा

-कटुवाल

-भोटे होम्बाराग्‌

-ठकुरि होम्बाराक्‌

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

-वासाङ्‌ग्रि वाप्मायोङ्‌बा

9 छारा -मेबोके

-लाटाबाठा छारा

-साभोप्पा वाप्मायोङ्‌बा

-साभोप्पा वाप्मायोङ्‌बा

10 रोदुवा - -रेच्छामि वाप्मायोङ्‌बा
11 पाङ्‌सुङ्‌ - -चेफेरे वाप्मायोङ्‌बा
12 छोङ्‌देन्‌ - -पिछामेट्‌ वाप्मायोङ्‌बा
13 पारघारि - -चाचला वाप्मायोङ्‌बा
14 तुम्छा - -मुकुचि वाप्मायोङ्‌बा