Birds

नुवाचि/चराहरू/BIRDS

ATHPAHARIYA NEPALI ENGLISH
आकाकिॽवा गरुड mythical bird
आम्बोवा/आम्बुवा चमेरो bat
काॽवा काग crow
केलिङ्‌/गारला सुगा parrot
कोक्साबा भाले cock
खेरुवा लुइँचे wild hen
गिरगिटि/सास्वामा गौंथली swallow
टिॽवा कालिज pheasant
टेटेरुमेट्‌/टेटुडुमेट्‌ हुटिट्‌याउँ lapwing
ढुकुर ढुकुर dove
ढेक्‌चिबा/ढेप्‌चिॽवा चिभे black magpie
फाक्‍कोङ्‌मेट्‌ काफल चरी a kind of bird
फाक्‍कोङ्‌मेट्‌ काफल चरी a kind of bird
फिरिॽवा/फिरिक्वा कोटेरो चरी a kind of bird
फोप्‌चिबा लाटोकोसेरो owl
बेॽवा/भ्याङ्‌भ्याङ्‌ हाँस duck
भागेरा भगेरा sparrow
भाङ्‌गेराजा लामपुछ्रे चरा magpie bird
भोक्सुक्‌ ठूलो चिल a big eagle
माक्कोरोक्‌/पेटिकोलोङ्‌ जुरेली bulbul
माङ्‌ग्वा चिल eagle
माजुर मयुर peacock
मालिनि धोबि चरो a kind of bird
मुक्‌लिङ्‌वा बट्टाइ चरो quail bird
रुपि रुपी
लाप्टाङ्‌गेॽवा परेवा pigeon
लिक्‌लिक्‍कुडि फिस्‍टा चरो a kind of bird
वा कुखुरा hen
वाहिगेलेक्/नाम्चुचुमेट्‌ सानो चमेरो small bat
सालुके रानी चरी
हाबुन्लो गिद्ध vulture
हुबा हुचिल great horned owl