Insects

फेबाचि/कीरा/Insects

ATHPAHARIYA NEPALI ENGLISH
एक्छोरेट्‌ बाच्‍छिउँ hornet
ओप्फारा उपियाँ flea
किबेरेक्‌ गँगटो crab
खाम्बुठिमा/खाम्बुठि खुम्लेकीरा harmful larva
खुसिक्‌ सानो झिँगा small fly
गाङ्‌गोमा बारुलो small wasp
चालि गड्‌यौंला earthworm
चिट्‌लिक्‌ उडुस bedbug
चोम्मेट्‌ जुनकिरी firefly
छिट्‌लिगुमा/छिट्‌लिकुमा कमिला ant
नाडेमा/टेट्‌लाबुङ्‌मा लाभ्रे कीरा
नाढेमा/नाडेम्मा लाभ्रे कीरा caterpillar
नाबुछा झिँगा house fly
नालुट्‌ पानी जुका water leech
फाङ्‌गोडो/फाङ्‌गोरो कालो कीरा
फेबा कीरा insect
माक्‌चिलिक्‌ सानो कमिला small ant
माक्साबुरुक्‌ माकुरो spider
माङ्‌घिरि/लाङ्‌घोङ्‌ सलह locust
राङ्‌गाङ्‌बा ढिकी च्याऊँ
राङ्‌गासेट्‌ खजुरो centipede
रिल्‍लोङ्‌ बूढो कमिलो
लाक्फेट्‌ जुका (लेकमा पाइने) leech
वालाप्‌चिमेट्‌ पुताली butterfly
वासिक सुलसुले, कुखुराको जुम्रा mite
वेसुमा महुरी bee
साॽवा अरिङ्‌गल hornet
साप्‌सिक्‌ किर्नु tick
साम्लाक्‌ पंधेरो कीरा
सिक्‌ जुम्रा louse
सिना धमिरो termite
सिबिलिॽवा साङ्‌लो cockroach
सिबोट्‌टो फँटयाङ्ग्रो grasshopper
स्वाबु झुसिल्कीरो caterpillar
हाप्पोरेट्‌/हाफोरे सानो रातो कमिला small red ant
हेक्‌रुमेट्‌/हेक्‌रिमेट्‌ सिन्दुरे कीरो