aUI - English


a
â
A
Â
b
c
d
e
ê
E
Ě
f
g
h
i
î
I
Î
j
k
L
m
n
o
ô
O
Ô
p
Ø
r
s
t
u
û
U
Û
v
w
x
y
Y
Ŷ
z

t


tYta-kadevtYta-kadevv[distance-cross]span
tYtetYten[To & fro-Motion]vibration
tYtevtYtevv[vibration-Action]vibrate
tYtOtYtOn[To & fro-Feeling]vacillationtYtOvtYtOvvvacillate
tYtOtYtOn[To & fro-Feeling]vacillationtYtOvtYtOvvvacillate
tYtOvtYtOvv[vacillation-Verb]vacillate
tYtsUs-vØwtYtsUs-vQwn[cause-result-Action-Condition-Power]karma
tYtUtYtUn[Toward-from-Mind]referencetYtUmtYtUmadjreferentialtYtUvtYtUvvrefertYtUvstYtUvsnreference
tYtUtYtUn[Toward-from-Mind]referencetYtUmtYtUmadjreferentialtYtUvtYtUvvrefertYtUvstYtUvsnreference
tYtUtYtUn[Toward-from-Mind]referencetYtUmtYtUmadjreferentialtYtUvtYtUvvrefertYtUvstYtUvsnreference
tYtUtYtUn[Toward-from-Mind]referencetYtUmtYtUmadjreferentialtYtUvtYtUvvrefertYtUvstYtUvsnreference
tYtU-sbAvstYtU-sbAvsn[reference-collection]bibliography
tYtUI-fUstYtUI-fUsn[discussion-subject]topic
tYtUmtYtUmadj[reference-Quality]referential
tYtUvtYtUvv[reference-Verb]refer
tYtUvstYtUvsn[refer-Concrete]reference
tYtwe-vLevtYtwe-vLevvt[shake-turn]churntYtwe-vLev-gadtYtwe-vLev-gadnchurn
tYtwe-vLevtYtwe-vLevvt[shake-turn]churntYtwe-vLev-gadtYtwe-vLev-gadnchurn
tYtwe-vLev-gadtYtwe-vLev-gadn[churn-container]churn
tYv tYv v[Toward-passive]get
tYv-avtYv-avv[get-go]go get
tYv-fevtYv-fevv[get-take]catch
tYv-ostYv-osn[get-animal]game (hunting)
tYvutYvun[female-child]daughter
tYvugavtYvugavv[Anti-build]unbuild, dismantle