aUI - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
ø
r
s
t
u
v
w
x
y
z

x


xaxaconn[relational-where]wherexagxagconnwhereinxakxakconnwhereonxatxatconnwhitherxaYtxaYtconnwhence
xa-YmAmxa-YmAmadv[Relative-where--ever]wherever
xagxagconn[Relation-Inside]wherein
xakxakconn[Relation-Above]whereon
xatxatconn[relational-where-To]whither
xat-YmAmxat-YmAmadv[Relative-whither--ever]wherever to
xaYtxaYtconn[relational-where-from]whence
xAxAconn[Relational-when]whenxAzxAzprepat which point
xA-YmAmxA-YmAmadv[Relative-when--ever]whenever
xAbxAbsubordconn[Related-at]when
xAgxAgsubordconn[Related-during]when
xAzxAzprep[when-Part]at which point
xExE1pro[Relational-what]what2pro[Relational-what]whichxEmxEmadjwhich
xE-YmAmxE-YmAmadv[Relative-what--ever]whatever
xEmxEmadj[Relational-which-Qualifier]which
xLuxLupro[relational-woman-who]who
xnExnEpro[relational-what-plural]what, thatxnEmxnEmadjwhich, that
xnEmxnEmadj[what, that-Qualifier]which, that
xnoxnopro[relational-which-plural]which, that
xnomxnomadj[which, that-Qualifier]which
xoxopro[relational-which]whichxnoxnoprowhich, thatxnomxnomadjwhich
xogemxogemadj[related-to-body-Movement-Qualifier]physical
xQpro[Relation-Condition]where
xrAmxrAmadj[Relation-Right-Time-Qualifier]germanexrAvxrAvvfit
xrAvxrAvv[germane-Verb]fit

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >