aUI - English


a
â
A
Â
b
c
d
e
ê
E
Ě
f
g
h
i
î
I
Î
j
k
L
m
n
o
ô
O
Ô
p
Ø
r
s
t
u
û
U
Û
v
w
x
y
Y
Ŷ
z

x


xaxaconn[relational-where]wherexagxagconnwhereinxakxakconnwhereonxatxatconnwhitherxaYtxaYtconnwhence
xaxaconn[relational-where]wherexagxagconnwhereinxakxakconnwhereonxatxatconnwhitherxaYtxaYtconnwhence
xaxaconn[relational-where]wherexagxagconnwhereinxakxakconnwhereonxatxatconnwhitherxaYtxaYtconnwhence
xaxaconn[relational-where]wherexagxagconnwhereinxakxakconnwhereonxatxatconnwhitherxaYtxaYtconnwhence
xaxaconn[relational-where]wherexagxagconnwhereinxakxakconnwhereonxatxatconnwhitherxaYtxaYtconnwhence
xagxagconn[Relation-Inside]wherein
xakxakconn[Relation-Above]whereon
xatxatconn[relational-where-To]whither
xaYtxaYtconn[relational-where-from]whence
xAxAconn[Relational-when]whenxAzxAzprepat which point
xAxAconn[Relational-when]whenxAzxAzprepat which point
xAbxAbsubordconn[Related-at]when
xAgxAgsubordconn[Related-during]when
xAzxAzprep[when-Part]at which point
xExE1pro[Relational-what]what2pro[Relational-what]whichxEmxEmadjwhich
xExE1pro[Relational-what]what2pro[Relational-what]whichxEmxEmadjwhich
xE-YmAxE-YmAadv[what-ever]whatever
xEmxEmadj[Relational-which-Qualifier]which
xLuxLupro[relational-woman-who]who
xnExnEpro[relational-what-plural]what, thatxnEmxnEmadjwhich, that
xnExnEpro[relational-what-plural]what, thatxnEmxnEmadjwhich, that
xnEmxnEmadj[what, that-Qualifier]which, that
xnoxnopro[relational-which-plural]which, that
xnomxnomadj[which, that-Qualifier]which
xoxopro[relational-which]whichxnoxnoprowhich, thatxnomxnomadjwhich