aUI - English


y


ye-kE-dUIzye-kE-dUIzn[stop-air-letter]stop (phonetic)
ye-tOye-tOn[still-wish]linger wishye-tOvye-tOvvlinger
ye-tOye-tOn[still-wish]linger wishye-tOvye-tOvvlinger
ye-tOvye-tOvv[linger-wish-feel]linger
ye-Yk-UYromØye-Yk-UYromQn[paralytic-depression-mental-illness-Condition]catatonia
ye-Yk-YrOye-Yk-YrOn[Non-Moving-depression]neurotic depressionye-Yk-UYromØye-Yk-UYromQncatatonia
ye-Yk-YrOye-Yk-YrOn[Non-Moving-depression]neurotic depressionye-Yk-UYromØye-Yk-UYromQncatatonia
yejE-riOioyejE-riOion[lake-flower]water lily
yeL-jEyeL-jEn[Non-Moving-Round-liquid]pond
yemyemadj[Non-moving]still
yemAyemAn[still-Time]retirement
yemA-drEyemA-drEn[retirement-money]pension
yemUyemUn[still-Mind/Concept]stillness
yevyevv[still-Verb]stop
yevdyevdn[stop-Tool]stopper
yeYvyeYvv[still-passive-Verb]ceaseyeYvØyeYvQncessation
yeYvyeYvv[still-passive-Verb]ceaseyeYvØyeYvQncessation
yeYvØyeYvQn[cease-Condition]cessation
yEyEn[Non-Matter]voidyEmyEmadjvoidyEayEanvoidyELyELnring
yEyEn[Non-Matter]voidyEmyEmadjvoidyEayEanvoidyELyELnring
yEyEn[Non-Matter]voidyEmyEmadjvoidyEayEanvoidyELyELnring
yEyEn[Non-Matter]voidyEmyEmadjvoidyEayEanvoidyELyELnring
yE-ân-LEdyE-1n-LEdn[hole-pin]needle
yE-dzân-LEdyE-dz1n-LEdn[hole-pin]needle
yE-privyE-privv[vacuum-clean]vacuum cleanyE-privdyE-privdnvacuum cleaner