fa-svYtYgefa-svYtYgen[leave-out-Movement]omissionfa-svYtYgevfa-svYtYgevvtomit