fafan[This-Space]herefamfamadv1here2presentfavfavvgo herefacfacvis herefacEmfacEmadjpresentfadfadprephere through fagfagprephere-infakfakprepup herefaLfaLadvaround herefatfatadvhitherfa-tevfa-tevvarrivefaYtfaYtadvhencefa-Ytevfa-Ytevvleave