Ayta Abellen - English


a
b
c
d
e
g
h
m
i
j
k
l
n
o
p
r
s
t
u
w
y

m


manambotmaʼnambotV1defeatedIbat ha hiyain nahambot ti hundalon Pilipino.From that the Philippine soldiers were defeated.2winmanalomangabakNanambot hilay hapon.The Japanese were able to win.
maabader. ofabaVwill delaymaabalamataktak
maababeder. ofbabeAdjshallowmababawnarabaw/ababaw
maabomaʡaboder. ofabo1VfeverMaabo yay anak.Your child has a fever.
maabotder. ofabotVwill reachdumatingdumteng
maadalder. ofadalka-2Vlearn
maadalander. ofadalVwill learnmaturuanmaadalan/masursuruan
maadapder. ofadapVwill facemaharapmasango
maadoder. ofadoAdjlovingmapagmahalnaayat
maagadder. ofagadVwill wait formahintaymauray
maaheder. ofaheVwill say nomawalamaawan
maahemder. ofahemAdjsourmaasimnaalsem
maahwagder. ofahwagAdjdisorderednawara-wara
maakokohder. ofakokohAdjgreedysakimnaagum
maalagader. ofalagaAdjvaluablemahalaganapateg
maalaleder. oflaleAdjdeepmalalimnauneg
maalatalatder. ofalatma-AdjsaltyMaalat ye lanom nin dagat.The sea water is salty.
maalihder. ofalihVwill be removedmaalismaikkat
maalihander. ofalihVwill leave frommaikkatan
maaliketder. ofaliketAdjhappymagalaknaragsak
maalimehder. ofalimehVwill drownmalunodmalmes
maallader. ofallaAdjcarefulmaingatnaannad
maalologmaʡalologder. ofalologAdjmean
maalonAdjrough seaMaalon ye dagat.The sea is rough.
maam-amAdjgreedysakimnaagum