Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

b


ba1numtwo (2)
ba2ndaddy
ba3v1plait, braid (hair)2coil (rope)3weave
bàa1v1startle, surprise2shout
bàa2v1be red2be ripe, ripen
bakənleopard
BamunnBamun
banə1vbully, shout
banə2vcarry (child) on back
bàʼv1keep, save2hide
baʼnənBalikumbat village
baʼtəvdeceive, lie
baa1ncup
baa2vspoil (food)
baa mbaakəncooking spoon, ladle
baa ŋkiikənrib
baasəntesticles
baazəʼsənkidney
beʼkənexcrement, faeces
beevsleep
beenəv1be sleepy2over sleep
bɛ̀v1hate2despise, disdain
bɛnəv1pick up2peck
bɛ̀nəvrespond, answer
bɛ̀təv1create, make2decorate