Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

d


v1force2command
dàavbe long
dàadàavbe high
dàasəvlengthen
dadaobligatory
deŋgɨadjproud
dèʼv1indicate, point (with finger)2show
dèʼ ŋuvbe proud
dɛ̀ɛvteach
dədaadjlong, tall
də̀məv1be far2be deep
də̀səvmock, belittle
di pfəv1mourn2have funeral (at occasion of death
dɨəvlimp
donbarrenness
dɔɔkənbed
dunspoon (traditional)
1vplan
2vattach
dukəndonJanuary
dzèe1v1remove2up-root
dzèe2vbe old (not young, not new)
dzèetəvpluck (chicken)
dzèʼvbe heavy
dzeʼkənweight

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >