Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

gh


gha1n1skin (of man), body2self
gha2vjeer, shout at someone
gha3nroot
gha nyɔɔnfur
ghàanəvyawn
ghaʼ1n1granary2roof space ('banda')
ghaʼ2vbe hot
ghaʼ3ntype of grass
ghaʼsəvheat (something)
ghaʼsə ndzɔʼvboil (water), bubble up
ghaa1nside (of something)
ghaa2vsilence (someone)
ghaa chɨkənpalate
ghaa ndɔʼnwall
ghaakənriver bank
ghaamvəup in the sky, sky (2)
ghaayoʼup near heaven, sky (1)
ghə zeekəngenerosity
ghəkənhand
ghəmənegg
ghɨnpeople
ghɨchakənfishing hole
ghɨə1v1act, do2serve
ghɨə2nwork, duty, obligation
ghɨ̀əʼvbe jealous

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >