Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

l


lavPartusually, TAM Habitual Aspect
vPartTAM Distant Future Tense
labaʼn1rubber2shoe, sandal
lakə11maybe2can, indicates ability to do something
lakə2advperhaps
lamnlamp, torch
laʼ1nfish trap
laʼ2vPartif
làʼnəvsay goodbye, take leave of
laahow / when/as / if
lemun1lemon2orange
lemu kəchɨəngrapefruit
lemu ndyonorange
lesnrice
lɛɛ1vbe clean2vbe bright3be good4vbe clear
lɛɛmvən1dawn, before sunrisedial. var.mvəlɛɛ2daytime, light3morning
lɛɛsəv1be light (colour)2clean (something)
ləməsancorn cob
ləənmahogany tree
ləəkənbamboo (singular) (branch of raffia)
livbe joyful
liɛtəvstrain (food)
likən1feast (special occassion)2joyfulness, cheer
liondemon, evil spirit
liomənwitchcraft

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >